Officers
Chairman & CEO Yoshimaro Fujisawa
President & COO Yoneo Sawada
Senior Managing Director Seiichiro Saito
Managing Director Takanori Nakai
Kiyoshi Ishikawa
Muneshi Ozaki
Director Hirohiko Igata
Takeshi Fujimori
Independent Director Tetsuya Fukunaga
Toshihiko Kato
Standing Corporate Auditor Takao Nakamura
Independent Auditor Katsumori Matsushima
Takeo Kojima
Shino Terasaki
Corporate Officer Yoshijiro Hamano
Yoshihiro Nakata
Masaru Watanabe
Takemi Inotsuka
Kunio Hasebe