Officers
Chairman & CEO Yoshimaro Fujisawa
President & COO Muneshi Ozaki
Executive Vice President Takanori Nakai
Managing Director Kiyoshi Ishikawa
Takeshi Fujimori
Kunio Hasebe
Director Hirohiko Igata
Takemi Inotsuka
Independent Director Tetsuya Fukunaga
Toshihiko Kato
Standing Corporate Auditor Takao Nakamura
Independent Auditor Katsumori Matsushima
Takeo Kojima
Shino Terasaki
Corporate Officer Yoshihiro Nakata
Toru Fukada
Hidehiro Minegishi
Toshinori Kimura
Takahiro Nakamura
Tatsuhiro Saito
Hisataka Sato
Shinji Oshima