Officers
Chairman & CEO Yoshimaro Fujisawa
President & COO Muneshi Ozaki
Executive Vice President Takanori Nakai
Managing Director Kiyoshi Ishikawa
Takeshi Fujimori
Kunio Hasebe
Director Takemi Inotsuka
Independent Director Tetsuya Fukunaga
Toshihiko Kato
Rieko Ido
Standing Corporate Auditor Takao Nakamura
Independent Auditor Takeo Kojima
Kozo Fujii
Masashi Miki
Corporate Officer Yoshihiro Nakata
Toru Fukada
Hidehiro Minegishi
Toshinori Kimura
Takahiro Nakamura
Tatsuhiro Saito
Hisataka Sato
Shinji Oshima